0
โรงเรียนในประเทศไทย
0
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
0
จำนวนนักเรียนต่อโรงเรียน
0 %
นักเรียนได้รับสนับสนุนการศึกษา

Banners

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

งานรับนักเรียนใหม่ จภ.นศ.

งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Care Mass

งานแผนงานและงบประมาณ

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ — คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา