วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกตัวแทนศูนย์ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18ในวันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 4 คน ปรากฏรายชื่อดังนี้

?นางสาวจิรญาดา ข้องจิตร์ ม.504
?นายติสรณ์ แสงแพง ม.503
?นายธนัชชา รัตนอาภากรณ์ ม.504
?นางสาวเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น ม.504

สามารถติดตามข่าวสารการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 18 ได้ที่เว็บไซต์ tbo18.science.swu.ac.th