นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาภรณ์ รับไซ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเรณู รักดำ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางเรณู รักดำ

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี

ครูชีววิทยา

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

นางสาวอาภรณ์ รับไซ

นางสาวกุลธิดา ขันสุข

นางสาวปภาดา บุญสิน

ครูเคมี

นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์

นางพรพิมล เรืองเพ็ง

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง

นางสาวดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

ครูฟิสิกส์

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

นางบุปผา สวนจันทร์

นางขวัญตา วรรณรัตน์

นางสาวเกศริน สิทธิฤกษ์

ครูคอมพิวเตอร์

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

นายภัททิยะ จันทร์อุดม

นายธเนศ แซ่ด่าน

นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวศศิธร บุญเกิด

นางสาวบุญสิตา หนูดำ

นายสุเทพ หนูเสน