นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาเคมี

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาฟิสิกส์

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสาขาชีววิทยา

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางเรณู รักดำ

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี

นายพีรเชษฐ์ ทองบาง

ครูชีววิทยา

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

นางสาวอาภรณ์ รับไซ

นางสาวกุลธิดา ขันสุข

นางสาวปภาดา บุญสิน

นางนภวรรณ มัณยานนท์

ครูเคมี

นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์

นางพรพิมล เรืองเพ็ง

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง

นางสาวดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

ครูฟิสิกส์

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

นางบุปผา สวนจันทร์

นางขวัญตา วรรณรัตน์

นางเกศริน นุ่นแก้ว

นายสถิตื เลื่อนแก้ว

ครูคอมพิวเตอร์

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

นายภัททิยะ จันทร์อุดม

นายธเนศ แซ่ด่าน

นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

นายหรัณย์ หมื่นรัก

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวศศิธร บุญเกิด

นางสาวบุญสิตา หนูดำ

นายสุเทพ หนูเสน

นางสาววริษฐา สุขย้อย

นางสาวดุสิดา ศรีสุวรรณ

นางสาวภนิดา สงขำ