นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
ครูฟิสิกส์

นางสาวอาภรณ์ รับไซ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชีววิทยา

นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูเคมี

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางปรีดา เปาะทองคำ

นางเรณู รักดำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ม.2

ครูชีววิทยา

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

นางสาวกุลธิดา ขันสุข

นางสาวปภาดา บุญสิน

ครูเคมี

นางพรพิมล เรืองเพ็ง

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง

ครูฟิสิกส์

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

นางบุปผา สวนจันทร์

นางขวัญตา วรรณรัตน์

ครูคอมพิวเตอร์

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวศศิธร บุญเกิด

นางสาวบุญสิตา หนูดำ

นางสาวนุสรา คงทอง

นายสุเทพ หนูเสน

นางสาวฐาปนี จโนภาส

นางสาววริษฐา สุขย้อย

พนักงานคอมพิวเตอร์

นายธเนศ แซ่ด่าน