นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางถนอมศรี รักษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวคนึงนิตย์ สุคนธรัตน์

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์

นางสาวสุวดี เต่าทอง

นางอุบลรัตน์ กฐินหอม

นางสาววิภารัตน์ ป่ากว้าง

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

นางสาวสุกัญญา นิลดับแก้ว

นางสาวจิราภรณ์ เลขสม

นางสาวเกษราภรณ์ สมการดา

นางสาวปิติพร จันทร์กลับ