นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางถนอมศรี รักษา

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์

นางสาวอนัญญา ทองขาว

นางสาวสุวดี เต่าทอง

นางอุบลรัตน์ กฐินหอม

นางสาววิภารัตน์ ป่ากว้าง

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

นางสาวณัฐติญา เภรีภาส

นางสาวสุกัญญา นิลดับแก้ว

นางสาวจิราภรณ์ เลขสม