นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางถนอมศรี รักษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวคนึงนิตย์ สุคนธรัตน์

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์

นางสาวอนัญญา ทองขาว

นางสาวสุวดี เต่าทอง

นางอุบลรัตน์ กฐินหอม

นางสาววิภารัตน์ ป่ากว้าง

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

นางสาวณัฐติญา เภรีภาส

นางสาวสุกัญญา นิลดับแก้ว

นางสาวจิราภรณ์ เลขสม