คณะกรรมการบริหารกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางถนอมศรี รักษา
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นางสาวเสาวลี สินภิบาล

กลุ่มงานแผนงาน

นางสาวปิติพร จันทร์กลับ

นางรุ่งนภา มะสะ

นางสาวปรียานุช ทิพย์เหรียญ

นางสาวพิชญา ธีระกุล

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์

นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

นายธเนศ แซ่ด่าน

นายภัททิยะ จันทร์อุดม

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี

นางศิศิรา จันชะนะพล

นายอักขรา ธานีรัตน์

นายสิทธินันท์ สวนจันทร์

นางสาวอมรรัตน์ กวมทรัพย์

นางวารี พชนะโชติ

นางจิตติมา ศรีสุวรรณ

นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

นางสาวฐิตาภา พิทักษ์

นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี

ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐพัชร รักสองหมื่น

นางสาวสุชาดาท สุขชา

กลุ่มงานงบประมาณ

นางสาววิภารัตน์ ป่ากว้าง

นางสาวจิราภรณ์ เลขสม

นางสาวเกษราภรณ์ สมการดา

กลุ่มงานพัสดุ

นางสาวสุวดี เต่าทอง

นางอุบลรัตน์ กฐินหอม

นางสาวคนึงนิตย์ สุคนธรัตน์

นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ