นางวีณา ทองขาว
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเกียรติสิน เทพวาริทร์

นางสาวนฤมล สุภัคศิริประสาน