นางวีณา ทองขาว
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ