นางวีณา ทองขาว
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไชยยงค์ พวงแก้ว

นายเกียรติสิน เทพวาริทร์