คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

นายไพรัช วงศ์นาถกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วรรณิณี จันทร์แก้ว
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ผู้แทนครู
กรรมการ

นายประยูร เงินพรหม
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายโสภิต ชูพงศ์
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

พระครูบริหารสังฆกิจ
ผู้แทนองค์กรพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ

นายภคพล พฤฒิปภพ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผศ.ดร.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางภาภรณ์ เบ้าประเสริฐกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ดร.สันติ นาดี
ผอ.รร.จภ.นศ.
กรรมการและเลขานุการ