คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวิทยา เพชรจู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานหอพัก

นางวรรณนิษา ขุนศรี
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน

นางวีณา ทองขาว

นายเกียรติสิน เทพวาริทร์

นายชัชวาล น้อยเต็ม

นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวสุภาพร รัตนโชติ

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวีร์ ดารารัตน์

นางสาวคนึงนิตย์ สุคนธรัตน์

นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ

นางสาวชาติรส ต้องชู

นายทิวากร เลาหวิวัฒน์

นายปรวิทย์ ทับทอง

นายพิระพันธ์ บัวสมุย

นางสาวกนกพันธ์ ช่วยสร้าง

นางสาวปริตา นิลพันธุ์

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

นางสาวชนากานต์ จังกินา

นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา

นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี

นางทสภร มั่นวงศ์

นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้ว

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ

นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด

นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย

นางสาวกรรณิกา แสงระวี

นางสาวนฤมล สุภัคศิริประสาน

นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์

นางสาวสุรีพร บัวแก้ว

นางสาวญาณิศา แดงงาม

นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์

นายกิตติกานต์ เชิญทอง

นางสาวนิภาพร น้ำพ่วง

นางสาวสุชาดา สุขชา

นางสาวนลินทิพย์ สุขสงวน

ว่าที่ ร.ต.นายณัฏฐพัชร รักสองหมื่น

นายเสกสรร มะลิวงศ์

นางสาวสุชาดา สุขชา

นางสาวนลินทิพย์ สุขสงวน

กลุ่มงานหอพัก

นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ

นางสาวพรไพร์ แก้วหนูนา

นางสาวอรอุมา วงค์เมฆ