นายวิทยา เพชรจู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางวรรณนิษา ขุนศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางสาวคนึงนิตย์ สุคนธรัตน์

นายอุดมศักดิ์ อักษรนำ

นางสาวกรรณิกา ทศจิตร

นางสาวสุภาพร รัตนโชติ

นางสาวเสาวลี สินภิบาล

นางสาวจิราวรรณ ศิริพงศ์

นายศิวณัฐ ศรีสวัสดิ์

นายปรวิทย์ ทับทอง

ว่าที่ ร.ต.กรณ์ งามทอง

นายรชพร จันทร์ประไพ

นายคมกริช ฤทธิชัย

นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ

นางสาวชาติรส ต้องชู

นางสาวรัชนีกร ชุมแก้ว

นายศุภลักษณ์ จันโบ

นายพิระพันธ์ บัวสมุย

นางสาวกนกพันธ์ ช่วยสร้าง

นางสาวปริตา นิลพันธุ์