นายวิทยา เพชรจู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางวรรณนิษา ขุนศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางสาวคนึงนิตย์ สุคนธรัตน์

นางวีณา ทองขาว

นายอุดมศักดิ์ อักษรนำ

นางสาวกรรณิกา ทศจิตร

นางสาวสุภาพร รัตนโชติ

นางสาวเสาวลี สินภิบาล

นางสาวจิราวรรณ ศิริพงศ์

นายเกียรติสิน เทพวาริทร์

นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี

นายชัชวาล น้อยเต็ม

นายศิวณัฐ ศรีสวัสดิ์

นายปรวิทย์ ทับทอง

ว่าที่ ร.ต.กรณ์ งามทอง

นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ

นางสาวชาติรส ต้องชู

นายพิระพันธ์ บัวสมุย

นางสาวกนกพันธ์ ช่วยสร้าง

นางสาวปริตา นิลพันธุ์

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวีร์ ดารารัตน์

นายทิวากร เลาหวิวัฒน์