ดร.สันติ นาดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิทยา เพชรจู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ กุญชรินทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางวรรณนิษา ขุนศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางเรณู รักดำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป