ดร.สันติ นาดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิทยา เพชรจู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นายสมใจ อนุรักษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นายสิทธิชัย แสงนิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางวรรณนิษา ขุนศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นางเรณู รักดำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางถนอมศรี รักษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณ