นายวิชัย ราชธานี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิทยา เพชรจู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นายสิทธิชัย แสงนิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มวิชาการ

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มวิชาการ

นางเรณู รักดำ
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มวิชาการ

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางวรรณนิษา ขุนศรี
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางถนอมศรี รักษา
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ