นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นายนิเวศ หวายนำ