นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศิวณัฐ ศรีสวัสดิ์

นางสาวกรรณิกา ทศจิตร

นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี

นายชัชวาล น้อยเต็ม