นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิเวศ หวายนำ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรชพร จันทร์ประไพ

นายศิวณัฐ ศรีสวัสดิ์

นางสาวกรรณิกา ทศจิตร

นายคมกริช ฤทธิชัย