นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์

นายชญานิน ธรรมประเสริฐ

นางสาวสุรีพร บัวแก้ว

นางรุ่งนภา มะสะ