นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ

นายชญานิน ธรรมประเสริฐ

นางสาวสุรีพร บัวแก้ว

นางรุ่งนภา มะสะ

นางรัตติกา ชลสิทธิ์