ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมัครสอบรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันรับสมัคร: รอประกาศ

วันสอบ: รอประกาศ

วันที่ หัวข้อ/เรื่อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สมัครสอบรอบแรกผ่านระบบรับสมัครนักเรียน
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (mwit)

วันรับสมัคร: วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

สอบรอบแรก: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

สอบรอบสอง: รอประกาศ

วันที่ หัวข้อ/เรื่อง
LINE OpenChat

(คลิก หรือแสกน QR Code ที่ภาพ)

สอบถาม พูดคุย เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียน

ผ่าน LINE OpenChat : อยากเป็นเด็ก จภ.นศ. ต้องทำไง?

Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat © Copyright 2019 PHA-NU-WAT