คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง ครู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

นางวารี พชนะโชติ

นางบุปผา สวนจันทร์

นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

นางชนากานต์ จังกินา

นางจิตติมา ศรีสุวรรณ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายภานุวัฒน์ ทองวล

นางสาวยุวดี ทองคำโฮ้ง

นางสาวสุวดี เต่าทอง

นางเกศริน นุ่นแก้ว

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์

นายภัททิยะ จันทร์อุดม

นายหรัณย์ หมื่นรัก

นายเจษฎา กาญจนพันธ์

นายพีรเชษฐ์ ทองบาง

นายธเนศ แซ่ด่าน

นางสาวฐิตาภา พิทักษ์

กลุ่มงานอำนวยการ

นางธิดารัตน์ รักษาพล

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

นายธนกฤช ผลศิริ

นางสาวเสาวลี สินภิบาล

นายกิตติกานต์ เชิญทอง

นายทรงศักดิ์ ฝอยทอง

นางสาวปภาดา บุญสิน

กลุ่มงานบุคคล

นางสาวกุลธิดา ขันสุข

นายสถิตื เลื่อนแก้ว