นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางเรณู รักดำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววารุณี ภูริวัฒนกุล

นายนิเวศ หวายนำ

นายตะวัน แพรกนกแก้ว

นายเจษฎา กาญจนพันธ์

นางสาวอภิกขณา รักษาสัตย์

นางสาวอรุณี แดงซิว