นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางนุชสรา นาคัน
ตำแหน่ง นายทะเบียน

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

นายภานุวัฒน์ ทองวล

นายธนกฤช ผลศิริ

นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว