คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ

นายสิทธิชัย แสงนิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

นางพรรณี อินทรปาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นางเรณู รักดำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นางนภวรรณ มัณยานนท์

นางสาวปิยดา เกิดด้วยทอง

นางวิภาวี บุญฤกษ์

นางสาวดวงกมล เกลี้ยงแก้ว

นางสาวสุรีพร บัวแก้ว

นางนุชสรา นาคัน

นางสาวประภาศรี ธานีรัตน์

นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ

นายภานุวัฒน์ ทองวล

นางพรพิมล เรืองเพ็ง

นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี

นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

นางสาวอาภรณ์ รับไซ

นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์

นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน

นางสกุลตลา มัคราช

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์

นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์

นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์

นางถนอมศรี รักษา

นางวีณา ทองขาว

นายธนกฤช ผลศิริ

นายสถิตื เลื่อนแก้ว

กลุ่มงานวิชาการ

นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย

นางสาวญาณิศา แดงงาม

นายทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์

นางรัตติกา ชลสิทธิ์

นางสาวเจนจินา สาริกขา

นางสาวฐิติกานต์ คำนวนจิตต์

นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์

นางขวัญตา วรรณรัตน์

นายศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ

นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์

นายภัททิยะ จันทร์อุดม

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นางบุปผา สวนจันทร์

นางรุ่งนภา มะสะ

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

นางสาวอมรรัตน์ กวมทรัพย์

นายสุพศิน เสาวรัตน์

นางวรรณนิษา ขุนศรี

นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

นางสาวปภาดา บุญสิน

นายสิทธินันท์ สวนจันทร์

นายทรงศักดิ์ ฝอยทอง

นางสาวกรรณิกา แสงระวี

นางสาวพิชญา ธีระกุล

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ

นางสาวเสาวนีย์ บุญแก้ว

นายธเนศ แซ่ด่าน

นางสาวปรียานุช ทิพย์เหรียญ

นายสุเทพ หนูเสน

นางสาวกุลธิดา ขันสุข

นายอักขรา ธานีรัตน์

นางสาวศิศิรา นุ่นกล่ำ

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพรรณวดี ช่วยคง

นางศุทธวีร์ ตันอุ๋ย

นางทสภร มั่นวงศ์

นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์

นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา

นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์

นางสาวชนากานต์ จังกินา

นายชญานิน ธรรมประเสริฐ

นางสาวศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ

นายเกียรติสิน เทพวาริทร์

นายชัชวาล น้อยเต็ม

นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี

นางปิ่นอนงค์ แสงมณี

นางสาวษิราณีย์ บุญเกิด

นางสาวนฤมล สุภัคศิริประสาน