นางถนอมศรี รักษา
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววิภารัตน์ ป่ากว้าง