ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ กุญชรินทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นายฉัตร์ติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์

นายตะวัน แพรกนกแก้ว