นายฉัตร์ติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต.จำนงค์ กุญชรินทร์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ

นางถนอมศรี รักษา

นายตะวัน แพรกนกแก้ว