ครูใหญ่

นายเสถียร สุคนธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการครูใหญ่
20 กันยายน พ.ศ. 2536 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2537

นายวิชาญ เชาวลิต
ครูใหญ่
19 มีนาคม พ.ศ. 2537 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2539

นายโชติ ธานีรัตน์
ครูใหญ่
17 มีนาคม พ.ศ. 2539 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2539

อาจารย์ใหญ่

นายโชติ ธานีรัตน์
อาจารย์ใหญ่
27 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2541

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโชติ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

นายไพรัช วงศ์นาถกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560

นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน 2562

นางบังอร แป้นคง
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 3 ธันวาคม 2562

ดร.สันติ นาดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน 2566

นายวิชัย ราชธานี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน