นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์

นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์