นางสาวโสภา ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์

นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์

นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา