นางสาวโสภา ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์
ตำแหน่ง หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นางสาวชนากานต์ คงทองสังข์

นางสาวสุภาวดี นวลมุสิงห์

นายมาณัสย์สร อุดมธรรมปัญญา