นางปวิตรา แดงวิไล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภรณ์ คงนก

นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย

นางสาวญาณิศา แดงงาม

นางสาวกรรณิกา แสงระวี

นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์

นางสาวเจนจินา สาริกขา

นายสุริยา เสนาะจิต

นางสาวฐิติกานต์ คำนวนจิตต์