นางสกุลตลา มัคราช
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย

นางสาวญาณิศา แดงงาม

นางสาวกรรณิกา แสงระวี

นางสาวเจนจินา สาริกขา

นางสาวฐิติกานต์ คำนวนจิตต์

นายทรงศักดิ์ ฝอยทอง

นางสาวปรียานุช ทิพย์เหรียญ

นางสาวพิชญา ธีระกุล