นางปวิตรา แดงวิไล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภรณ์ คงนก

นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย

นางสาวญาณิศา แดงงาม

นางสาวกรรณิกา แสงระวี

นางสาวเจนจินา สาริกขา

Miss.Belinda Benigno

Miss.Katja Todt

นายสุริยา เสนาะจิต

นางสาวฐิติกานต์ คำนวนจิตต์