นางสกุลตลา มัคราช
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิกา แสงระวี
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย

นางสาวญาณิศา แดงงาม

นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์

นางสาวเจนจินา สาริกขา

นางสาวฐิติกานต์ คำนวนจิตต์

นายทรงศักดิ์ ฝอยทอง

นางสาวปรียานุช ทิพย์เหรียญ

นางสาวพิชญา ธีระกุล