นางปวิตรา แดงวิไล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสัณฐิตา ชิณวงศ์
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุทธวีย์ ตันอุ๋ย

นางสาวญาณิศา แดงงาม

นางสาวกรรณิกา แสงระวี

นางสาวเจนจินา สาริกขา

นายสุริยา เสนาะจิต

นางสาวฐิติกานต์ คำนวนจิตต์

นางสกุลตลา มัคราช

นายต่อศักดิ์ ศรีแก้วแฝก

นายทรงศักดิ์ ฝอยทอง