นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นางสาวอมรรัตน์ กวมทรัพย์

นางศิศิรา จันชะนะพล

นายอักขรา ธานีรัตน์

นายสิทธินันท์ สวนจันทร์