นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นางสาวอมรรัตน์ กวมทรัพย์

นางสาวจุฑารัตน์ รับไซ

นางศิศิรา จันชะนะพล

นายอักขรา ธานีรัตน์