นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นางสาวอมรรัตน์ กวมทรัพย์

นางสาวจุฑารัตน์ รับไซ

นางสาวศิศิรา นุ่นกล่ำ

นายอักขรา ธานีรัตน์