โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ฯ 3 คน ได้แก่
?นายณัฐพล เดชาธีระวงค์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นคร​ศรีธรรมราช
?นายธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นคร​ศรีธรรมราช
?นายธราเทพ ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นคร​ศรีธรรมราช