ระบบภายในองค์กร


           » 01 เว็บไซต์โรงเรียน

           » 02 ระบบงานรับนักเรียนใหม่

           » 03 ระบบลงทะเบียนรายวิชาเรียน

           » 04 ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

           » 05 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

           » 06 PCSHSNST Library

    ระบบสารสนเทศ


           » 01 ระบบการจัดการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

           » 02 ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

           » 03 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)

           » 04 ระบบงานสารบรรณ My Office

           » 05 Krunghthai Corporate

           » 06 SSO E-SERVICE

           » 07 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

           » 08 ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

           » 09 ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll)