กิจกรรมการบูรณาการตามแนว STEAM Education
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบ 3PDIT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภายใต้โครงการขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยครูบุญเสริฐ จันทร์ทิน

 

Episode 1

Episode 2