» 01 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

           » 01.1 คำสั่ง สพฐ. ที่ 1120-2566 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง

           » 01.2 แต่งตั้งบุคลากร

           » 01.3 คำสั่ง สพฐ.ที่ 1666-2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการ

           » 02 ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

           » 03 การพัฒนาบุคลากร หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
                  ตำแหน่งครูผู้ช่วย

           » 03.1 โครงการสร้างทบทวน พัฒนา และสร้างความตระหนัก

           » 04 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว26
                   เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

           » 04.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน

           » 04.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           » 05 การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว7
                   เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           » 05.1 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009-ว2972 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
                     บุคลากรทางการศึกษา