ประกาศ


           » 01 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

           » 02 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา
                  ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

           » 03 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้
                  สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

           » 04 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           » 05 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้
                  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           » 06 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

    พระราชบัญญัติ


           » 01 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ 2562

           » 02 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

           » 03 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562

           » 04 พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

           » 05 พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16)

           » 06 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

           » 07 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

           » 08 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

           » 09 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

           » 10 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

           » 11 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

           » 12 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

           » 13 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

           » 14 พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

           » 15 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

           » 16 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ

           » 17 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547

           » 18 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

           » 19 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

           » 20 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

           » 21 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

           » 22 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546

           » 23 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

           » 24 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

           » 25 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

           » 26 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

           » 27 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 (ฉบับที่ 2)

           » 28 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

           » 29 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

    ระเบียบ


           » 01 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

           » 02 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

           » 03 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
                   และการนำเงินส่งคลัง ปี 2562

           » 04 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

           » 05 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา

           » 06 ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562

           » 07 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ

           » 08 ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนว่าด้วยการเปิด–ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2554

    รัฐธรรมนูญ


           » รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย