นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพรพิมล เรืองเพ็ง

นางสาวกุสุมา เชาวลิต

นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

นางจิตติมา ศรีสุวรรณ

นางสาวธิดารัตน์ รักษาพล

นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น

นางสาวปภาดา บุญสิน

นางสาวกุลธิดา ขันสุข

นางนภวรรณ มัณยานนท์

นางสาวยุวดี ทองคำโฮ้ง