นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางรัตดาวรรณ์ ไชยชนะ
ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางจิตติมา ศรีสุวรรณ

นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

นางสาวธิดารัตน์ รักษาพล