วันนี้ (8 พฤษภาคม 2564) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ด้วยมี ดร. สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม โดยมีประเด็นการชี้แจงต่อผู้ปกครองและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การดำเนินการด้านเอกสาร สัญญาและการรับทุนการศึกษา การมอบอำนาจนักเรียนประจำ การใช้อีเมลองค์กรเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การดำเนินการทำบัตรนักเรียนและบัตรผู้ปกครอง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและรับเข็มติดเสื้อนักเรียน การเข้าอยู่หอพัก การเก็บค่าบำรุงรักษาเพิ่มเติม สมาคมครูและผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอน การเลือกรายวิชาเรียนเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (เลือกเสรี) กิจกรรมปฐมนิเทศ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา