ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

**********************************
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560
...ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ปีการศึกษา 2560

**********************************
ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ อ.กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์)
โทร. 075-399123 ต่อ 113,124 , 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ปีการศึกษา 2560

**********************************
ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ อ.กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์)
โทร. 075-399123 ต่อ 113,124 , 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ปีการศึกษา 2560 รอบแรก

**********************************
ตรวจสอบรายชื่อรอบแรกที่นี่

หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ อ.กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์)
โทร. 075-399123 ต่อ 113,124 , 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ปีการศึกษา 2560 รอบแรก

**********************************
ตรวจสอบรายชื่อรอบแรกที่นี่
ดาวน์โหลดระเบียบการสอบรอบ2

หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ อ.กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์)
โทร. 075-399123 ต่อ 113,124 , 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการและอาคารหอพัก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**********************************
...ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...   ...แบบฟอร์มBOQ...


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**********************************
...ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...   ...แบบฟอร์มBOQ...


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง

**********************************
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,629,400.00 บาท
...ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**********************************
ดาวน์โหลด>>> ...ประกาศ...   ...เอกสารประกวด...   ...เอกสารประกอบ...


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมและกีฬากลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**********************************
ดาวน์โหลด>>> ...ประกาศ...   ...เอกสารประกวด...   ...เอกสารประกอบ...


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

**********************************
...ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติมที่นี่...


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

**********************************
สมัครและตรวจสอบสถานะได้ที่ https://apply.mwit.ac.th/pcc/
ดาวน์โหลด ประกาศ

หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ อ.กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์)
โทร. 075-399123 ต่อ 113,124 , 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

**********************************
สมัครและตรวจสอบสถานะได้ที่ http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx
ดาวน์โหลด ประกาศ

หากมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ อ.กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์)
โทร. 075-399123 ต่อ 113,124 , 093-7936032, 095-4268631
e-mail : pccnst_nstd (at) hotmail.com