สำหรับนักเรียน  
       
  doc ตารางเรียนรวม  
  doc แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
       
งานบริหารวิชาการ  
       
  doc แผนฉบับย่อ ม.ต้น และ ม.ปลาย  
  doc การส่งงานด้วย WinSCP  
  doc คู่มือการใช้โปรแกรม BoomarkIII  
  xls โปรแกรม BookMarkIII  
       
   
fjlasdfl;kal;kงาาฟหาสกดสวาฟห่กสวด   า่ฟหสกาวด่สฟวาหกด่ฟหกดกหดงงงงงงงงงงงว       งานธุรการd
 
  xls แฟ้มเอกสาร  
  เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)  
 
เอgdla';ดฟหวกดสาฟวหเดฟหกดกดเหกดเหกดเหกดเหกดเฟหกดฟหกดฟหกดฟหกดกเดเอกสารสำหรับการอบรม  
       
                   ตัวอย่างข้อสอบ PISA
     การอ่าน         วิทยาศาสตร์        คณิตศาสตร์
 
 
งานบริหารทั่วไป/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       
  doc แบบรายงานผลการเยี่ยมบ้าน update  
  jpg ปฏิทินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2558  
  doc แบบสรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
  doc คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  doc คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  doc โปรแกรม SDQ.xls  
  doc แผนการสอนลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  
  doc แผนการสอนลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
  doc แผนการสอนลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
  doc แผนการสอนลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1  
  doc แผนการสอนลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
       
 
งานแผนงานและสารสนเทศ  
       
  doc 1. ปฏิทินฝ่ายนโยบายและแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2561  
  doc 2. แบบฟอร์มการเขียน งาน ประจำปีการศึกษา 2561  
  doc 3. แบบฟอร์มการเขียน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561  
  doc 4. แบบฟอร์มรายงานผลงาน/โครงการประจำปีการศึกษา 2561  
  doc 5. ใบผ่านแผน ประจำปีการศึกษา 2561 updateitem  
  doc 6. แบบฟอร์มสรุปการเสนอขออนุมัติงบประมาณ2561 (หลอมแผน)  
  doc 7. ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา ปี 2560 - 2564  
       
 
ข้อมูลทั่วไป  
       
  jpg สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
  jpg ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ 13 ฟอนต์  
  doc แบบฟอร์มการขอลงข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียน  
 
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลร่างเล่มรายงาน ครม. pcshs  
   
เอกสารเผยแพร่/งานวิจัย
 
 
  
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  
    1 รวมข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  
   
กลุ่มอำนวยการ