โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เมนู

           ตามที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ไปแล้วเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2557  ถึงวันที่  15  กรกฎาคม  2557   โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติของนักเรียนตามประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระยะที่ 4 รุ่นที่ 2  ประจำปี การศึกษา 2557 ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2557 แล้วนั้น
           บัดนี้ โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 4  รุ่นที่ 2  ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน  150  คน  ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศโรงเรียนฯ

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ