หน้าหลัก  |  ฝ่ายวิชาการ   |  หลักสูตรและการสอน   |   ติดต่อกับโรงเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์  ตำบลบางจาก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80330 โทร.075-399123

โทรสาร.075-399453   >> งานรับนักเรียนใหม่ ติดต่อ อ.อุไรวรรณ  จุลสิกขี  

โทร.075-399123 ต่อ 113,124 ,093-7936032  e-mail : pccnst_nstd@hotmail.com