ชื่อโรงเรียน                     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช

ชื่อภาษาอังกฤษ               Princess  Chulabhorn’s  College  Nakhon  Si  Thammarat

ชื่อย่อภาษาไทย               จภ.นศ.

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           PCC.NST.

 

แบบตราสัญลักษณ์    มีรายละเอียดประกอบด้วย

                          *  ตัวพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง

                          *  พู่ทั้งสองข้างด้านล่างพระมงกุฎเป็นสีชมพู

                          *  มีพระนามาภิไทย  อักษรย่อ  จ.ภ.  อยู่ใต้พระมงกุฎ

                              อักษร  จ  เป็นสีแสด  อักษร  ภ  เป็นสีน้ำเงิน

                              แถบโบชื่อโรงเรียนด้านล่างเป็นสีน้ำเงิน

                              ตัดขอบโบเป็นสีเหลืองทอง

            

 ปรัชญาโรงเรียน               ปญฺญายตฺถํวิปสฺสติ  คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

 อุดมการณ์โรงเรียน           รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน      ความรู้ดี มีกระบวนการคิด จิตอาสา

 สีประจำโรงเรียน               น้ำเงิน – แสด

                                       สีน้ำเงิน  หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์

                                       สีแสด    หมายถึง  สีวันพฤหัสบดี  ซึ่งตรงกับวันประสูติของ

                                       สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นแคแสด  เป็นต้นไม้  มีดอกสีแสด  ขึ้นง่ายโตเร็ว  เจริญเติบโต  ได้ทุกที่

 

    

โทรศัพท์                        0-7539-9123

โทรสาร                          0-7539-9453

Website                        www.pccnst.ac.th