โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
Princess Chulabhorn's College Nakhon Si Thammarat.
กรุณารอสักครู่ | Please Wait

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
  
  
  
จำนวนการเข้าชมเว็บ
ครั้ง
คุณกำลังอยู่ที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) > กิจกรรมของโรงเรียน > วันมัธยมและงานศิลปหัตถกรรม > สรุปผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556
สรุปผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

จากการเข้าร่วมการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา บัดนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว สรุปผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง 8 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ เข้าร่วมการแข่งขัน 4 เหรียญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ผู้เข้าประกวด รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ
1 นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
3 นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
4 นางปวิตรา แดงวิไล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
5 นายสมชาย ผลชัย ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 97.43 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
7 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.23 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
8 นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
9 นางพรรณี อินทรปาน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 89.5 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
10 นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
11 นางเรณู รักดำ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.88 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
12 นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 88.8 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
13 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
14 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
15 นายพิทักษ์ เชิญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83.94 เข้าร่วม
16 นายวิชัย ราชธานี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม
17 นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน รูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 64.09 เข้าร่วม
18 นางสุชารัตน์ จันทร์ดี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 58.81 เข้าร่วม