ประวัติเว็บไซต์โรงเรียน

ภาพที่ปรากฏบนหน้านี้อาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดของการบันทึกข้อมูลของโครงการ K-12 Web Archiving Program

ยุคแรก: เว็บว่าจ้าง

ตามข้อมูลที่เก็บโดยโครงการ K-12 Web Archiving Program พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2545 เว็บไซต์โรงเรียนยังใช้การจัดจ้างทำโดยหน่วยงานภายนอก ดังลิงก์นี้

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคแรก (-2545)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคแรก (-2545)

ยุคที่สอง: พัฒนาขึ้นเอง

จนเมื่อปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้จัดตั้งคณะผู้พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน นำโดยนายจีระศักดิ์ ศรีจำลอง ข้าราชการครู คศ. 2 ในเวลานั้น และคณะนักเรียน เขียนเว็บไซต์ขึ้นใช้เองด้วยภาษา PHP ดังลิงก์นี้

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2546)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2546)

และมีข้อความระบุที่ท้ายเว็บ ใจความว่า

ด้วยความสนับสนุนจาก ผอ.ไพรัช วงศ์นาถกุล จึงทำให้มีการจัดทำ สร้างสรรค์ และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความสามารถของ โรงเรียน ครู และนักเรียน โดย ครูจีระศักดิ์ ศรีจำลอง ร่วมกับทีมงานนักเรียนกลุ่มเว็บมาสเตอร์ทีม ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 จนปัจจุบัน

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2547)ปี พ.ศ. 2547 ปรับปรุงให้มีภาพเคลื่อนไหวแบบแฟลชตามสมัยนิยม

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2547)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2547)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2547)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2547)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2547)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2547)

สิงหาคม พ.ศ.2548 ปรับปรุงแม่แบบเว็บใหม่ให้ดีขึ้น ดังลิงก์นี้

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2548)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (2548)

พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เปลี่ยนโครงสร้างและแม่แบบเว็บใหม่อีกครั้ง ดังลิงค์นี้

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (พฤศจิกายน 2548)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (พฤศจิกายน 2548)

กรกฎาคม พ.ศ.2551 ผู้เข้าชมครบหนึ่งล้านครั้ง

เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเองนี้ สิ้นสุดการใช้งานลงเมื่อปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากนายจีระศักดิ์ ศรีจำลอง เกษียณอายุราชการ

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (กันยายน 2555)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สอง (กันยายน 2555)

รายนามนักเรียนผู้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ยุคที่สอง

 • ฐิติพงศ์ วีระนรพานิช
 • ก้องชนก ทองพลัด
 • ทินวัฒน์ พงศ์ทองเมือง (จิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง)
 • สินชัย อั้นมี
 • สาครินทร์ บัวจันทร์
 • กฤษฏา นาคเทวัญ
 • พงศ์ธร ภู่นพกิจ
 • ปิยะรัตน์ ธนาพร
 • ณัฐพงศ์ พรหมจันทร์
 • ณัฐภณ ศรีเจริญ
 • จิรวัฒน์ สงณรงค์
 • ภัทราวรรณ วุฒิสาร
 • สิตานัน จริยภัครติกร
 • บัณทิต บุญฤทธิ์
 • อธิชากร บุญศิริ
 • ภวินท์ ทองดียิ่ง
 • เมธาสิทธิ์ ราชสีห์
 • ศุภณัฐ แพรกปาน
 • วริยา ดำแก้ว
 • สหนันท์ หนูนคง
 • ธนวันต์ แต่งเกลี้ยง

ยุคที่สาม: สู่สากล

หลังจากนั้นเป็นต้นมา เว็บไซต์ก็เปลี่ยนมาใช้ระบบจัดการเนื้อหาสำเร็จรูป (CMS: Content Management System) ที่มีความเสถียร ทันสมัย และง่ายต่อการดูแลรรักษากว่าแทน โดยมอบหมายให้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียนแทน

โดยในช่วงปี 2555-2556 ดำเนินการโดยนายจิรัฎฐ์ พงษ์ทองเมือง แต่ต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ทำให้เว็บไซต์ชุดนี้ถูกยกเลิกไป

ต่อมาจนมา นายวิชิต วงษ์ทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ ที่ดำเนินการโดย นางสาวพรพิมล คงเปีย (นางพรพิมล ชุมแสง) นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นางอุบลรัตน์ กฐินหอม และคณะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งในช่วงนั้นใช้ WordPress เป็นตัวจัดการเว็บไซต์

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2556)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2556)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2557)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2557)

ต่อมาในช่วงกันยายน พ.ศ.2557 ได้มอบหมายให้นางสาวสุพัตร พุทธานุกูล เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน และปรับไปใช้ Joomla เป็นตัวจัดการเว็บไซต์

ในปี พ.ศ.2558 จนถึงปี พ.ศ.2560 ได้ปรับให้นางสาวทรรศยา ทองทราย (ปัจจุบันคือนางทรรศนยา นงนวล) เนื่องจากนางสาวสุพัตร พุทธานุกูลได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอื่น

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2560)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2560)

และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยเลือกใช้ WordPress เป็นตัวจัดการเว็บไซต์ โดยมีคณะผู้พัฒนาเว็บไซต์ ประกอบด้วย นางพรพิมล ชุมแสง นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นางทรรศยา นงค์นวล และนายธเนศ แซ่ด่าน จนเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในปัจจุบัน

เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2561-ปัจจุบัน)
เว็บโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ยุคที่สาม (2561-ปัจจุบัน)

รายนามนักเรียนผู้ช่วยพัฒนาเว็บไซต์ยุคที่สาม

 • ราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด (2556-2557)
 • ศราวุธ คำเศษ (2556-2561)

ขอขอบคุณ

โครงการ K-12 Web Archiving Program โดย archive.org ในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียนในช่วงเวลาก่อนหน้า และนายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด สำหรับข้อมูลเว็บไซต์ในอดีต

Scroll to Top