คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสถียร สุคนธ์
นายเสถียร สุคนธ์
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชม ทองสงค์ พระครูบริหารสังฆกิจ
นายวิชม ทองสงค์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระครูบริหารสังฆกิจ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชัยนันท์ สวัสดีนฤนาท บุญงาม ไชยรักษ์
นายแพทย์ ชัยนันท์ สวัสดีนฤนาท
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางบุญงาม ไชยรักษ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สืบพงศ์ ธรรมชาติ เอมอร สิทธิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร สิทธิรักษ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมพุทธ ธุระเจน สราวุธ เดชมณี
นายสมพุทธ ธุระเจน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เดชมณี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิฑูรย์ ตรีตรง วินัตย์ เภอบางเข็ม
นายวิฑูรย์ ตรีตรง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวินัตย์ เภอบางเข็ม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เจนศิลป์ รัตนะ เชาวรัตน์ รักษาพล
นายเจนศิลป์ รัตนะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเชาวรัตน์ รักษาพล
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุญเสริฐ จันทร์ทิน
นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร. สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน