คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสถียร สุคนธ์
นายเสถียร สุคนธ์
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชม ทองสงค์นายวิชม ทองสงค์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูบริหารสังฆกิจ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชัยนันท์ สวัสดีนฤนาท
นายแพทย์ ชัยนันท์ สวัสดีนฤนาท
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุญงาม ไชยรักษ์
นางบุญงาม ไชยรักษ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สืบพงศ์ ธรรมชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอมอร สิทธิรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอมอร สิทธิรักษ์
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมพุทธ ธุระเจนนายสมพุทธ ธุระเจน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิฑูรย์ ตรีตรงนายวิฑูรย์ ตรีตรง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วินัตย์ เภอบางเข็ม
นายวินัตย์ เภอบางเข็ม
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เจนศิลป์ รัตนะนายเจนศิลป์ รัตนะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เชาวรัตน์ รักษาพลนายเชาวรัตน์ รักษาพล
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สันติ นาดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

Scroll to Top