วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อดำเนินการบริหาร และจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจำ
 2. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความสามารถเทียบเคียงกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
 4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทย
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ เป็นสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
 6. จัดการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์

อุดมการณ์และเป้าหมาย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มีอุดมการณ์เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ดังนี้

 1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหนักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
 4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได้
 5. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
 6. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 7. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
 8. มีจิตมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
 9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

เป้าประสงค์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
 3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
 4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
 5. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา และกระจายโอกาสให้นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่บริการ
Scroll to Top