ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณบ้านมะขามเรียง หลักกิโลเมตรที่ 10-11 ทางหลวงหมายเลข 4013 สายนครศรีธรรมราช-ปากพนัง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0-7539-9123 โทรสาร 0-7539-9453 e-mail: pccnst_nstd@hotmail.com Website: www.pccnst.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บนเนื้อที่ 100 ไร่ เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้เช่า
จากวัดมุจลินทราวาส มีเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา โดยเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 12 โรงเรียน  ทุกเขตการศึกษา โดยได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn,s College”

ปีการศึกษา 2551 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ร่วมกันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 24 คน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งควบคุมการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชาติและในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีที่เสนอโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยใช้ชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat” เริ่มรับนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2554 และในปีการศึกษา 2558 มีแผนรับนักเรียนเต็มรูปแบบ โดย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (4:4:4) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (6:6:6) รวม 30 ห้องเรียน จำนวนห้องละ 24 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 720 คน

ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือ ที่ ศธ 04278/2112 ลง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ขอพระราชทานพระอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” จากนั้นสำนักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 0011.3/18298  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจ้งว่า ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

สถานที่ตั้ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนสุนอนันต์ (สายนครศรีธรรมราช ปากพนัง) ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 100 ไร่ เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้เช่าจากวัดมุจลินทราวาส ต้าบลบางจาก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช