ที่ตั้ง/แผนผัง

แผนผังที่ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช