ภาพกิจกรรม

#20-8-63
ตรวจสุขภาพประจำปี ครู บุคลากร และนักเรียน

#21-8-63
สมาคมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม กับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จัดอบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ Gpas 5 สู่นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูภาษาอังกฤษ สังกัด สพม.12 สพป. และเทศบาล

#1-9-63
บริจาคโลหิต