ปรัชญา

          ปรัชญาของโรงเรียน    :     ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

          อุดมการณ์โรงเรียน      :     รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ