ภาพกิจกรรม

#15-10-63
กิจกรรมนำเสนอผลงานชุมนุม

#14-10-63
แชมป์ Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2 ปีซ้อน

#12-10-63
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 3
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์

#20-8-63
ตรวจสุขภาพประจำปี ครู บุคลากร และนักเรียน

#21-8-63
สมาคมครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วม กับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จัดอบรมโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ Gpas 5 สู่นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูภาษาอังกฤษ สังกัด สพม.12 สพป. และเทศบาล

#1-9-63
บริจาคโลหิต