ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร. สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางบังอร แป้นคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิทยา เพชรจู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

อุไรวรรณ จุลสิกขีนางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ