ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สันติ นาดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบังอร แป้นคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิทยา เพชรจู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นายธีระ เงินแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางฐิติมา ทิพย์มโนสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี จำนงค์ กุญชรินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

Scroll to Top