ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ณรงค์ ทองเพ็งจันทร์
นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นางบังอร แป้นคง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายเจริญ ศรีฟ้า
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนักเรียนประจำ
และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
อุไรวรรณ จุลสิกขี
นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ