ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ดร. สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ณรงค์ ทองเพ็งจันทร์
นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นายเจริญ ศรีฟ้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ
นางบังอร แป้นคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายวิทยา เพชรจู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
อุไรวรรณ จุลสิกขี
นางอุไรวรรณ จุลสิกขี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ