ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

- ว่าง -
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบังอร แป้นคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิทยา เพชรจู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ

นายธีระ เงินแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางธัญลักษณ์ เภรีภาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

Scroll to Top