ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ รูป ชื่อ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ เวลา
1 เสถียร สุคนธ์ นายเสถียร สุคนธ์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการครูใหญ่
20 กันยายน 2536 18 มีนาคม 2537 179 วัน
2 วิชาญ เชาวลิต นายวิชาญ เชาวลิต ครูใหญ่ 19 มีนาคม 2537 6 มีนาคม 2539 1 ปี 353 วัน
3 โชติ ธานีรัตน์ นายโชติ ธานีรัตน์ ครูใหญ่ 7 มีนาคม 2539 26 ตุลาคม 2539 233 วัน
อาจารย์ใหญ่ 27 ตุลาคม 2539 30 กันยายน 2541 1 ปี 338 วัน
ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม 2541 8 พฤศจิกายน 2543 2 ปี 38 วัน
4 ไพรัช วงศ์นาถกุล นายไพรัช วงศ์นาถกุล ผู้อำนวยการ 9 พฤศจิกายน 2543 30 กันยายน 2560 16 ปี 325 วัน
5 ณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อำนวยการ
รักษาการ
ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
1 ตุลาคม 2560 25 มิถุนายน 2561 267 วัน
6 ดร. สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง ผู้อำนวยการ 26 มิถุนายน 2561 30 กันยายน 2562 1 ปี 96 วัน
Scroll to Top