ทำเนียบผู้บริหาร

ครูใหญ่

เสถียร สุคนธ์

นายเสถียร สุคนธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการครูใหญ่
20 กันยายน 2536 - 18 มีนาคม 2537 (179 วัน)

วิชาญ เชาวลิต

นายวิชาญ เชาวลิต

ครูใหญ่
19 มีนาคม 2537 - 6 มีนาคม 2539 (1 ปี 353 วัน)

โชติ ธานีรัตน์

นายโชติ ธานีรัตน์

ครูใหญ่
7 มีนาคม 2539 - 26 ตุลาคม 2539 (233 วัน)

อาจารย์ใหญ่

โชติ ธานีรัตน์

นายโชติ ธานีรัตน์

อาจารย์ใหญ่
27 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2541 (1 ปี 338 วัน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โชติ ธานีรัตน์

นายโชติ ธานีรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2541 - 8 พฤศจิกายน 2543 (2 ปี 38 วัน)

ไพรัช วงศ์นาถกุล

นายไพรัช วงศ์นาถกุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
9 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2560 (16 ปี 325 วัน)

ณรงค์ ทองเพ็งจันทร์

นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม 2560 - 25 มิถุนายน 2561 (267 วัน)

ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2562 (1 ปี 96 วัน)

นางบังอร แป้นคง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2562 (63 วัน)

ดร.สันติ นาดี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

Scroll to Top