หลักสูตรและการเรียนรู้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจํา เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ฉบับ พ.ศ. 2560

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ฉบับ พ.ศ. 2554 ปรับปรุง พ.ศ. 2561

Scroll to Top