หลักสูตรและการเรียนรู้

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจํา เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ฉบับ พ.ศ. 2560

ฉบับ พ.ศ. 2554 ปรับปรุง พ.ศ. 2557

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ฉบับ พ.ศ. 2554 ปรับปรุง พ.ศ. 2561

ฉบับ พ.ศ. 2554 ปรับปรุง พ.ศ. 2558

Scroll to Top