เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดฟ้าและซ่อมแซมภายในหอพัก ๔ และ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ (e-bidding)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi อ่านต่อ …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฝึกงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายล อ่านต่อ …

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละ อ่านต่อ …

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)