วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานหุงข้าว

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศ เรื่อง รับสมครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ,พนักงานทำความสะอาด และคนสวน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2562

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 […]

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม เครือข่ายผู้ปกครอง 11 – 12 พ.ค. 62

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

Announced of Princess Chulabhorn Science High School Nakhon si Thammarat The recruitment of English teacher (Foreigner)

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งครูภาษาญี่ปุ่น พนักงานหุงข้าว พนักงานบริการและปรุงอาหารอิสลาม

เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Scroll to Top