จภ.นศ. จัดบริการวิชาการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมสัญจร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมสัญจร ประจำปี 2562 ทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โรงเรียนชะอวด โรงเรียนนบพิตำวิทยา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ และโรงเรียนทรายขาววิทยา ซึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นลุล่วงไปได้ด้วยดี

Scroll to Top