ศธ. ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ความว่า

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” เป็นชื่อ “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนและใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิกา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”
 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก”
 3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี”
 4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย”
 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร”
 6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”
 7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี”
 8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี”
 9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี”
 10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช”
 11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง”
 12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล”

สำหรับนามภาษาอังกฤษของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับพระราชทานอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 27 ง หน้าที่ 3-4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

Scroll to Top