พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน

สำนักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 0011.3/18298 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า

เรื่อง พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04278/2112 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ตามที่ ท่านได้มีหนังสือขอให้นำความกราบทูล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอพระราชทานพระวินิจฉัยเรื่อง เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

การนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร

อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์

พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
Scroll to Top