เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561

ใบรับรองผลการเรียน  Transcript for 4 semester 2018
ผ่านเว็บไซต์ : http://genius.ipst.ac.th/ หรือ http://test.ipst.ac.th/ 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผู้ประสานงาน (อ.อุไรวรรณ จุลสิกขี) โทร. 075-399123 ต่อ 124 , 093-7936032 // ครูกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์ 0954268631 // e-mail : pccnst_nstd@hotmail.com
Website งานรับนักเรียนใหม่ :https://sites.google.com/a/pccnst.ac.th/pccnstnewstudent/
Website โรงเรียน : http://www.pccnst.ac.th/

Scroll to Top