กิจกรรมบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 204 คน ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช , โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมสัญจรในรูปแบบกิจกรรมวิชาการที่ผสมผสานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี บูรณการร่วมกับวิชาอื่น ๆ และการพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  การทดลอง  และการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากจะได้รับความรู้ทางด้านต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับประสบการณ์ร่วมกันทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านต่าง ๆ ของนักเรียนในชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อีกด้วย

Scroll to Top