ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ (e-bidding)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

Scroll to Top