คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปี 4 จำนวน 69 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

Scroll to Top